Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

9381 3ca3 500
punkt widzenia
Reposted fromsouxie souxie

January 10 2018

Chcę coś poczuć. Cokolwiek.
— 8:08
Reposted fromsouxie souxie

January 09 2018

2101 985b 500
I love Huckabees
Reposted fromelloko elloko

January 08 2018

Pańskie myśli o bliźnich wolą (..) raczej spekulować na zniżkę.
— Robert Musil, "Człowiek bez właściwości" Tom II
Reposted fromelloko elloko

December 03 2017

Za młodu życie roztaczało się przed nami jak rozpoczęty dopiero poranek, pod każdym względem pełen możliwości i luk, ale w południe nagle coś się zjawia, co rości sobie prawo stać się ich życiem. W ogóle jest to coś tak nieoczekiwanego, jak kiedy pewnego dnia zjawi się przed nami człowiek, z którym korespondowaliśmy przez dwadzieścia lat nie znając go osobiście i wyobrażaliśmy go sobie zupełnie innym. A jeszcze o wiele dziwniejsze jest to, że większość ludzi wcale togo nie zauważa.

— Robert Musil, "Człowiek bez właściwości" Tom I
Reposted fromelloko elloko

October 19 2017

September 24 2017

September 03 2017

Reposted fromelloko elloko

July 28 2017

3534 bea5
Reposted frommisterpeter misterpeter viabeinthe beinthe

July 24 2017

Reposted fromelloko elloko

July 23 2017

Reposted fromelloko elloko

July 18 2017

The reason people find it so hard to be happy is that they always see the past better than it was, the present worse than it is, and the future less resolved than it will be.
— Marcel Pagnol
Reposted fromniefajna niefajna

July 08 2017

4379 9a3d
Reposted fromchudazupa chudazupa

May 27 2017

6654 4dfb
Reposted fromtrashpanda trashpanda

May 26 2017

9913 44e6 500
Reposted fromzielonazielona zielonazielona

April 07 2017

4744 c972 500
Reposted fromniefajna niefajna
4753 d261 500
Reposted fromniefajna niefajna

March 25 2017

5263 19be
Reposted fromNajada Najada

March 21 2017

Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl